Aktualności

Panel Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020 – nowa funkcjonalność "Udostępnianie wniosków o statusie Wybrany do dofinansowania innym kontom w Panelu Wnioskodawcy"

Informujemy, iż w dniu 24.07.2018 r. została uruchomiona w generatorze wniosku nowa funkcjonalność umożliwiająca udostępnienie plików projektów o statusie Wybrany do dofinansowania innym kontom utworzonym w Panelu Wnioskodawcy. Funkcjonalność ta umożliwia właścicielowi pliku projektu udostępnić go innym kontom (podając ich adres e-mail), którzy staną się współwłaścicielami udostępnianego pliku. Udostępniony plik projektu będzie możliwy do edycji, zarówno przez właściciela jak i współwłaścicieli, w zakładce Korekty projektów.

Szczegółowych informacji na temat tej funkcjonalności można uzyskać u administratorów merytorycznych systemu SYZYF RPO WO 2014-2020.

Panel Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020 – udostępnienie nowej funkcjonalności "Korekta projektów na potrzeby umów"

Informujemy, iż w dniu 25.06.2018 r. została uruchomiona w generatorze wniosku nowa funkcjonalność umożliwiająca dokonywanie korekt projektów o statusie „wybrany do dofinansowania”. Funkcjonalność ta umożliwia beneficjentowi wykonanie korekty projektu, w ramach którego została już podpisana umowa.

Szczegółowe informacje na temat tej funkcjonalności można uzyskać u administratorów merytorycznych systemu SYZYF RPO WO 2014-2020.

Panel Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020 – 3 wersja formularza wniosku EFRR/EFS

Informujemy, iż od 20 stycznia 2017 r. dla EFS, a od 2 marca 2017 r. dla EFRR, uruchomiona została tzw. 3 wersja formularza wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WO 2014-2020. Na tej wersji będą ogłaszane wszystkie nowe nabory EFRR/EFS. Nabory finansowane ze środków EFRR/EFS uruchomione przed powyższym terminem będą nadal obsługiwane w 2 wersji formularza.

Lista najważniejszych zmian:
 1. Możliwość sprawdzenia poprawności wniosku. Funkcjonalność weryfikuje czy wszystkie obligatoryjne pola we wniosku (oznaczone kolorem różowym) zostały uzupełnione i czy zostały spełnione wszystkie reguły walidacji. Uwaga: jeżeli jakiekolwiek obligatoryjne pole nie zostało wypełnione bądź którakolwiek reguła walidacyjna nie została spełniona, to nie będzie możliwe stworzenie projektu z wniosku.
 2. Poprawiono sposób prezentacji danych adresowych.
 3. Dodano opcję wprowadzenia wielu realizatorów.
 4. Wprowadzono nowe przyciski automatycznie uzupełniające punkt: „Miejsce realizacji projektu”. W tej chwili (oprócz pojedynczego dodawania powiatu/gminy/miejscowości) dostępne są trzy kolejne: dodaj całe województwo, dodaj wszystkie powiaty i gminy (funkcjonalność pozwala na dodanie odpowiednich pozycji bez nazw miejscowości) i dodaj wszystkie gminy z terenu Aglomeracji Opolskiej.
 5. Wybrane przez wnioskodawcę typy projektu SZOOP w sekcji III są skorelowane z wydatkami w sekcji V.
 6. Uporządkowano wskaźniki horyzontalne. Wskaźniki te automatycznie są prezentowane w formularzu z możliwością edycji wartości docelowych. Nie występują one już w listach rozwijanych razem z innymi wskaźnikami.
 7. Uporządkowano sekcję związaną z harmonogramem rzeczowo-finansowym (sekcje V/XII):
 1. zmodyfikowano sposób prezentacji i wprowadzania wydatków;
 2. rozszerzono okna dialogowe (modalne) wydatków o dodatkowe pola;
 3. umożliwiono użycie wielokrotnie tej samej kategorii kosztów w jednym zadaniu (nazwa kosztu musi być unikalna w ramach danej kategorii kosztów i danego zadania);
 4. wprowadzono możliwość dodawania wielu ryczałtów;
 5. dodanie pozycji „Dodaj koszty pośrednie” spowoduje zablokowanie do edycji wszystkie wprowadzone koszty bezpośrednie. Poziom kosztów bezpośrednich domyślnie wylicza się automatycznie. Uwaga: aby ponownie edytować koszty bezpośrednie, należy usunąć pozycję związaną z kosztami pośrednimi;
 6. wszystkie wydatki partnerów (rzeczywiste i ryczałtowe) są wyszczególnione w sekcji V w podziale na partnerów;
 7. dodano nowe podsumowania.
 1. W sekcji VI rozbudowano tabele źródeł finansowania (dodano źródła w podziale na pomoc de minimis, dodano pole z maksymalnym procentem dofinansowania, przeniesiono dofinansowania z podsumowania sekcji VI do poszczególnych punktów z źródłami, dodano nowe walidacje, włącznie ze sprawdzeniem tzw. długiego procentu dofinansowania).
 2. W sekcji XI wprowadzono pozycje dotyczące kryteriów wyboru projektów z możliwością edycji ich uzasadnienia (dotyczy projektów finansowanych z EFS).
 3. Przebudowano wydruk wniosku/projektu (głównie sekcje V/XII).
 4. Dodano szereg udogodnień i walidacji, które poprawią i przyspieszą wypełnianie formularza wniosku.

Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentacji konkursowej dla każdego z nowych naborów finansowanych z EFRR/EFS.

Panel Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020 – udostępnienie systemu dla użytkowników

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 20.03.2015 r. został udostępniony Panel Wnioskodawcy System Zarządzania Funduszami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (SYZYF RPO WO 2014-2020).

Panel Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020 jest narzędziem informatycznym przeznaczonym do obsługi procesu ubiegania się o środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014 – 2020 w ramach programu. Aplikacja służy do przygotowania i złożenia do właściwej instytucji formularza wniosku o dofinansowanie projektu oraz jego ewentualnej korekty.

Aby skorzystać z Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020 należy założyć konto użytkownika. Dodatkowe informacje oraz pliki pomocy znajdują się na głównej stronie serwisu.
A A+ A++